Базовий (300 грн.)

Агропакет включає:
1. Мікробіолігічний посів із визначенням: Амоніфікаторів, Азотофіксаторів, Бактерій, які використовують мінеральні форми азоту, Стрептоміцетів, Олігонітрофілів, Мікроміцетів, Азотобактерів.
2. Розрахунок екологічних коефіцієнтів (мінералізації та оліготрофності)

Стандарт (1000 грн.)

Агропакет включає:
1. Мікробіолігічний посів із визначенням: Амоніфікаторів, Азотофіксаторів, Бактерій, які використовують мінеральні форми азоту, Стрептоміцетів, Олігонітрофілів, Мікроміцетів, Азотобактерів.
2. Розрахунок екологічних коефіцієнтів (мінералізації та оліготрофності) і коефіцієнта гумусонакопичення.
3. Біомаса мікроорганізмів.
4. Емісія діоксиду вуглецю.
5. Ферментативна активність: поліфенолоксидази, перооксидази

Максимал (1600 грн.)

Агропакет включає:
1. Мікробіолігічний посів із визначенням: Амоніфікаторів, Азотофіксаторів, Бактерій, які використовують мінеральні форми азоту, Стрептоміцетів, Олігонітрофілів, Мікроміцетів, Азотобактерів.
2. Розрахунок екологічних коефіцієнтів (мінералізації та оліготрофності) і коефіцієнта гумусонакопичення.
3. Біомаса мікроорганізмів.
4. Емісія діоксиду вуглецю.
5. Ферментативна активність: поліфенолоксидази, перооксидази.
6. Фітотоксичність ґрунту.
7. Целюлозолітічну активність​.

Родючість ґрунту визначається досить складним комплексом природних та антропогенних чинників і одним із найважливіших серед них є діяльність ґрунтових мікроорганізмів. Найчисельнішою групою є бактерії. Залежно від функції, яку виконують бактерії, їх поділяють на азотфіксувальні, денітрифікувальні, фосфатмобілізувальні, сульфатредукувальні. сіркобактерії, залізобактерії та ін. Органічні і мінеральні речовини забезпечують живлення бактерій. Для задоволення трофічних потреб бактеріям необхідні поживні елементи, такі як вуглець, азот, фосфор, кисень, водень та інші, а також мікроелементи і фактори росту. Щільність грунтових популяцій мікроорганізмів залежить від органо-мінерального складу грунту, температури, вологості, рівня рН грунтового розчину і коливається від тисяч до мільярдів клітин на грам грунту. Найбільша кількість органічної речовини зосереджена у верхніх шарах ґрунту (5—15 см). Після проведення мікробіологічного аналізу та статистичної обробки одержаних результатів можна визначити спрямованість окремих біологічних процесів у досліджуваних зразках. Досить зручно і показово це досягається при розрахунках деяких відносних величин – коефіцієнтів та індексів (визначенні числових співвідношень двох контрастних за окремими шляхами метаболізму популяцій бактерій), які відображають співвідношення кількості мікроорганізмів.

Грунтові гриби беруть участь у колообігу речовин у природі та формуванні родючості грунтів. Вони істотно впливають на грунтотворні процеси, шо пов’язано з синтезом специфічних речовин (меланінів, фенолів, гумінових кислот), які входять до складу гумусу. Крім того, завдяки особливостям своєї будови гриби впливають на структуру грунту. Багато грибів здатні вступати в тісні симбіотичні зв’язки з рослинами, утворюючи мікоризу у свою чергу конідії грибів діють подібно насосу, постачаючи рослинам необхідні мінеральні солі. Чисельність грибів визначають числом спор або фрагментів міцелію у певній наважці повітряно-сухого грунту (іноді вказують чисельність грибів відносно органічної речовини у грунті).