Повний аналіз грунту

Визначення основних показників грунтів і перш за все режиму поживних речовин. Включає: рН сол., гумус, амонійний азот, нітратний азот, рухомий фосфор, обмінний калій, обмінний кальцій, обмінний магній, сірка, бор, цинк, марганець, натрій, кальцій, алюміній, кобальт, залізо, молібден, нікель

Картографування рухомих форм елементів

Комплексний аналіз ґрунту на високоточному сучасному обладнанні за 75 показниками. Розробка агрохімічних картограм полів

Агроаналіз мікробіологічної активності грунту

Метаболічна активність грунтових мікроорганізмів визначає родючість грунтів Після проведення мікробіологічного аналізу та статистичного оброблення результатів визначають направленість протікання процесів у досліджуваних агроекосистемах

 

Використання ґрунтів протягом тривалого періоду під польовими культурами при незбалансованому внесенні добрив неодмінно призводить до гострої нестачі тієї чи іншої поживної речовини.

Тільки при регулюванні колообігу поживних речовин у землеробстві складаються умови для ефективної інтенсифікації сільськогосподарського виробництва.

Родючість ґрунтів і врожайність сільськогосподарських культур зменшуються, якщо господарі землі агровиробники нехтують добривами, ведуть виробництво рослинницької продукції без застосування наукового підходу.

Одним з об’єктивних економічних показників ступеня інтенсифікації і культури землеробства є баланс основних елементів живлення.

З метою економічного аналізу використання добрив і контролю за рівнем родючості ґрунтів широко застосовують розрахунок балансу азоту, фосфору і калію. Для встановлення ступеня збіднення або збагачення ґрунту на елементи живлення у межах окремих територій (ділянка, поле, господарство, район, область, зона), визначають загальний (без врахування коефіцієнта використання поживних речовин добрив культурами) баланс азоту, фосфору і калію. Баланс даних елементів живлення  рекомендовано визначати у динаміці або за періодами, які характеризуються балансом у середньому за три — п’ять років. Це пов’язано з тим, що врожай значно залежить також від погодних умов і за даними одного року про характер зміни балансу NРК робити висновки не коректно.

Баланс поживних речовин у землеробстві та під окремими культурами розраховували за методичною схемою Д. М. Прянишникова. Суть визначення балансу поживних речовин полягає у співставленні кількостей їх надходження і винесенням врожаєм. Головне джерело елементів живлення—мінеральні й органічні добрива (гній, торф), а також надходження азоту і калію з атмосферними опадами та трьох елементів живлення — з посівним матеріалом. Статті витрат поживних речовин — винесення врожаєм і побічною продукцією культур, а також втрати азоту за рахунок трансформацій азотних сполук грунту.

Динаміка балансу поживних речовин у землеробстві України протягом 1971—1975 і 1986—1990 рр. свідчить, що на початку цього періоду загальний баланс азоту і калію був дефіцитний — відповідно 4,4 і 12,2 кг/га. За останні  роки надходження поживних речовин (за сумою NРК) зросло, але і винос їх з врожаями значно зріс. При цьому, темпи надходження і виносу по зонах різняться між собою.

Колообіг кожної поживної речовини має свої особливості. Так, вирощування сільськогосподарських культур при недостатньому рівні застосування органічних і мінеральних азотних добрив, при відсутності у сівозміні бобових рослин призводить до постійного зменшення кількості азоту, а також гумусу в ґрунті.

За 1971—1975 рр. в Україні дефіцит азоту становив 13,5 кг/га, У 1976—1980 — 10, у 1984—1985 — баланс стає слабопозитивним —1,2           кг/га, у 1986—1990 рр. він знову стає слабодефіцитним— мінус 4 кг/га. За 20 років компенсація азоту по Україні становить 19,5 кг/га, по Поліссю — 13; Лісостепу — 26,7 та по Степу —21,9 кг/га.

Кругообіг фосфору в землеробстві складається дещо по-іншому. Фосфору в ґрунті міститься менше, ніж азоту, і доступність рослинам фосфатів низька як із органічних, так і мінеральних сполук. Темпи біологічної акумуляції фосфору значно відстають від темпів відчуження фосфору з урожаями, тому кругообіг його у землеробстві без внесення добрив призведе до дефіцитного балансу.

Загальний баланс фосфору в 1971 —1975 рр. по Україні був позитивним (3,9 кг/га), у наступні періоди він досяг більших величин (10,1; 15 та 20,6 кг/га). За 20 років компенсація фосфору в Україні досягла дефіциту у 12 кг/га, на Поліссі — 13,2; у Лісостепу—12,4 і найменше у Степу — 11   кг/га.

Кругообіг калію має свої особливості. У ґрунтах його міститься більше, ніж азоту і фосфору, але потреба рослин у калії не завжди може бути задовільнена за рахунок ґрунту зважаючи на слабку рухомість його сполук.

Баланс калію у 1971—1975 рр. був гостродефіцитним (—28 кг/га), у 1986—1990 рр. дефіцит зменшився більш ніж наполовину і становив 12,5 кг/га. У розрізі зон найбільший дефіцит його за 1986—1990 рр. був у Степу (—22,1 кг/га), найменший — на Поліссі (—0,5 кг/га).

Показники ефективного балансу поживних речовин у відносних величинах (%) в основному ідентичні загальному балансу. Але його інтенсивність набагато нижча і но Україні становить 53,5%, на Поліссі — 71,2; у Лісостепу — 53,9, Степу — 51,1%.

Баланс поживних речовин у розрізі сільськогосподарських культур неоднаковий. Інтенсивність балансу NРК по Україні (відношення надходження поживних речовин до виносу, %) по культурах за 1986—1990 рр. помітно відрізняється: найвища — по цукрових буряках — 236,3 %, менша по озимій пшениці — 106,4 %, кукурудзі на зерно — 96,3% і найменша по соняшнику — 52,4%. Інтенсивність балансу NРК по зонах у розрізі культур істотно відрізняється по озимій пшениці на Поліссі—101,4; у Лісостепу — 92,4          і Степу —122,7 %, по кукурудзі — відповідно 100, 85,3, 103,2%; цукрових буряках — 219,5, 241,6, 229,3 %; по соняшнику— 36,6, 41,6, 55,4 %.

Найвища інтенсивність балансу по зернових культурах у Степу, найменша — у Лісостепу. По цукрових буряках навпаки: більш висока вона в Лісостепу (241,6%), найменша на Поліссі (219,5 %), по соняшнику низька в усіх зонах.

Темпи винесення поживних речовин порівняно з темпами надходження знижуються з півночі до півдня, від зони достатнього зволоження на ґрунтах легкого гранулометричного складу (Полісся) до зони недостатнього зволоження на ґрунтах важкого гранулометричного складу (Степ), в якій внаслідок нестачі вологи і високої місткості вбирання ґрунтів значно знижується доступність поживних речовин для рослин і, як наслідок, зменшуються темпи зростання врожаїв культур порівняно з Поліссям та Лісостепом